ARXNET

Regulamin

Regulamin promocji „MEGABITOWA 2018 „
1. Promocja „MEGABITOWA 2018” to oferta dotycząca dostępu do internetu w technologii
WIFI 2,4GHz i 5GHz świadczonego przez firmę ARXNET Joanna Karabin.
2. W ramach promocji dostępne są następujące usługi/taryfy: MEGABITOWA 2018 5Mb*,
MEGABITOWA 2018 8Mb*, MEGABITOWA 2018 12Mb*, MEGABITOWA 2018 15Mb*,
MEGABITOWA 2018 18Mb*, MEGABITOWA 2018 20*
3. Co w Promocji
3.1 W ramach niniejszej promocji, Abonent ma do wyboru jedną z usług w ramach umowy
na czas określony. Cennik opłat za poszczególne taryfy przedstawione są w poniższej tabeli:
Opcja Usługi
Szybkość download do/upload do
Opłata miesięczna (zł z VAT)
MEGABITOWA 2018 5Mb* do 5Mbps/ do 3Mbps
29,99ZŁ
MEGABITOWA 2018 8Mb* do 8Mbps/ do 3Mbps
39,99ZŁ
MEGABITOWA 2018 12Mb* do 12Mbps/ do 3Mbps
59,99ZŁ
MEGABITOWA 2018 15Mb* do 15Mbps/ do 5Mbps
79,99ZŁ
MEGABITOWA 2018 18Mb* do 18Mbps/ do 5Mbps
99,99ZŁ
MEGABITOWA 2018 20Mb* do 20Mbps/ do 5Mbps
109,99ZŁ
3.2 Nieograniczony dostęp - w ramach Usługi, Abonent otrzymuje nieograniczony limit
transferu danych
3.3 Przyznanie ulgi stanowiącej różnicę w wysokości opłat aktywacyjnych i instalacyjnych
dla umowy zawartej na czas nieokreślony i na czas określony na warunkach promocyjnych.
3.4. Znak „*” przy nazwie Usługi oznacza konieczność sprawdzenia warunków
technicznych, czyli ustalenia czy posiadany przez Abonenta sprzęt pozwoli na
uruchomienie wybranej Usługi.
4. Kto może skorzystać z Promocji ?
4.1 Z Promocji może skorzystać każdy abonent, który w chwili ogłoszenia promocji jest
abonentem sieci ARXNET posiadającym umowę na czas nieokreślony.
4.2 Każdy kto nie jest jeszcze abonentem sieci ARXNET, czyli każdy nowy klient.
4.3 Abonent sieci ARXNET posiadający umowę terminową, obowiązującą w chwili
ogłoszenia Promocji, pod warunkiem podpisania aneksu do Umowy o przedłużającego
Umowę na zasadach Promocji.
4.4 Abonent, u którego warunki techniczne pozwolą na uruchomienie nowej Usługi.
4.5 Sprzęt dostępowy Abonenta musi spełniać warunki techniczne pozwalające na
uruchomienie wybranej taryfy. W przypadku kiedy ten warunek nie jest spełniony,
ARXNET zaproponuje rozwiązanie techniczne dotyczące wymiany sprzętu regulowane
odrębnym aneksem.
5. Warunki Promocji
5.1 W chwili przystępowania do promocji Abonent sieci ARXNET nie może posiadać
żadnych zaległości z tytułu należności wobec firmy ARXNET
5.2 Warunkiem do rozpoczęcia korzystania Abonenta z Promocji jest złożenie poprawnie
wypełnionego Oświadczenia,zawarcia Umowy i potwierdzenie możliwości technicznych
świadczenia Usługi przez Operatora czyli ARXNET.
5.3 Czas realizacji uruchomienia Usługi w Promocji zaczyna się od pierwszego dnia
miesiąca następującego po podpisaniu aneksu, tak aby uruchomienie usługi nastąpiło od
pełnego okresu rozliczeniowego.
5.4 W okresie trwania Umowy nie można zmieniać miejsca świadczenia Usługi chyba, że,
sprzęt klienta w nowym miejscu montażu będzie spełniał warunki techniczne, nowy
adres montażu musi być w zasięgu nadajników sieci ARXNET.
5.4.1 W przypadku gdy sprzęt klienta nie będzie spełniał warunków technicznych w nowej
lokalizacji koszt wymiany sprzętu pokrywa klient.
5.5 Przystąpienie do Promocji dla Abonentów posiadających Umowę na czas określony
będzie odbywało się na zasadzie transferu bezpośredniego z dotychczasowej taryfy do
MEGABITOWA 2018 na abonament w tej samej kwocie lub kwocie wyższej:

IDK 512/MEGABITOWA 1/MEGABITOWA PLUS 2/NOWA MEGABITOWA 3*→
MEGABITOWA 2018 5Mb*
IDK 1Mb/MEGABITOWA 2/MEGABITOWA PLUS 4/NOWA MEGABITOWA 6*→
MEGABITOWA 2018 8Mb*
IDK 1,5Mb/MEGABITOWA 3/MEGABITOWA PLUS 6/NOWA MEGABITOWA 8*→
MEGABITOWA 2018 12Mb*
IDK 2Mb/MEGABITOWA 5/MEGABITOWA PLUS 8*/ NOWA MEGABITOWA 10*→
MEGABITOWA 2018 15Mb*
IDK 2,5Mb/MEGABITOWA 8/MEGABITOWA PLUS 10* /NOWA MEGABITOWA 12*→
MEGABITOWA 2018 18Mb*
IDK 3Mb/MEGABITOWA 10/MEGABITOWA PLUS 12* /NOWA MEGABITOWA 15*→
MEGABITOWA 2018 20Mb*
5.6 W trakcie trwania Umowy na czas określony możliwa jest bezpłatna zmiana opcji
Usługi na opcję o wyższych parametrach w zależności od możliwości technicznych
łącza abonenckiego na którym świadczona jest usługa. Podpisanie Promocji
MEGABITOWA 2018 przedłuża umowę o 24 miesięce od dnia jej podpisania. Zmiana
opcji Usługi na opcję o niższych parametrach nie jest możliwa.
5.7 W przypadku gdy Abonent posiada umowę na czas nieokreślony możliwy jest wybór
dowolnej taryfy MEGABITOWA 2018.
6. Jak zamówić Usługę Promocyjną MEGABITOWA 2018 ?
Aby zamówić usługę należy złożyć poprawnie wypełnione oświadczenie Abonenta oraz
podpisać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych wybierając jedną z usług na
czas określony 24 miesięcy przy uwzględnieniu punktów 5.5 , 5.6 i 5.7 regulaminu
promocji MEGABITOWA 2018.
7. Przystąpienie do Promocji, może odbyć się z wybraniem opcji płatności faktur z
płatnością gotówkową ( faktura czeka na klienta w formie papierowej w siedzibie firmy i
jest opłacana gotówką) lub wysłana jest w sposób elektroniczny (na wskazany przez
Abonenta adres e-mail i opłacana na wskazane w fakturze konto bankowe za pomocą
wpłaty na konto bankowe lub przelewem),czyli rezygnacji z otrzymywania faktur w formie
papierowej dostarczanych , np. za pomocą Poczty Polskiej.
8. Dodatkowe warunki Promocji
8.1 ARXNET informuje, że termin płatności za Usługi to 10-ty dzień każdego miesiąca za
dany miesiąc świadczenia Usługi.
8.2 W przypadku rozwiązania przez Abonenta lub przez ARXNET z winy Abonenta
niniejszej Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta lub okresu
oznaczonego, na jaki została przedłużona, ARXNET ma prawo żądać odszkodowania
wynikającego z przyznanej Abonentowi ulgi, której wysokość zostaje określona w
aneksie do umowy, pomniejszonego o jego proporcjonalną wartość za okres od dnia
zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
8.3 Jako winę Abonenta rozumiemy złamanie zasad poprawnego funkcjonowania sieci,
spowodowanie zakłóceń w sieci, itp. zgodnie z : „Regulaminem korzystania z usług
transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet świadczonych przez firmę ARXNET
Joanna Karabin z siedzibą w Kotuniu.
8.4 W przypadku wybrania którejkolwiek opcji z taryfy MEGABITOWA 2018 konieczne
jest sprawdzenie warunków technicznych, ustalenia czy posiadany przez Abonenta
sprzęt pozwoli na uruchomienie wybranej Usługi. Na podstawie sprawdzenia warunków
technicznych pracownik ARXNET poinformuje Abonenta o możliwościach
uruchomienia Usługi. Jeśli wywiad techniczny będzie miał negatywny wynik, wówczas
konieczne będzie zakupienie nowego sprzętu abonenckiego, którego specyfikację
Abonent otrzyma podczas sprawdzenia.
8.5 Umowa zawierana jest na okres 24 miesięcy. Abonent w chwili jej zawarcia decyduje,
czy chce zachować dotychczasowe warunki i kontynuować umowę przez czas
nieoznaczony i uzyskać prawo jej wypowiedzenia w terminie miesięcznym lub chce
żeby umowa wygasła z końcem okresu jej obowiązywania.
8.6 Promocje nie łączą się.8.7 Promocja obowiązuje do odwołania.
8.9 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.arxnet.com.pl i w
siedzibie firmy.
8.10 W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminie Promocji obowiązuje
Regulamin korzystania z usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet
świadczonych przez firmę ARXNET Joanna Karabin z siedzibą w Kotuniu oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.