ARXNET

Regulamin Dla Firm

Regulamin taryfy „MEGABITOWA BIZNES 2018 „
1.
Taryfa „ MEGABITOWA BIZNES 2018 ” to oferta dotycząca dostępu do internetu w
technologii WIFI 2,4GHz i 5GHz świadczonego przez firmę ARXNET Joanna Karabin.
2. W ramach taryfy „MEGABITOWA BIZNES 2018 ” Abonent ma do wyboru jedną z usług
w ramach umowy na czas określony. Opłaty za korzystanie z Usługi przedstawione są w
poniższej tabeli:
Opcja Usługi
Szybkość do (download/upload)
Opłata miesięczna (zł z VAT)
MEGABITOWA BIZNES 8Mb*
8Mbps/8Mbps
86,10ZŁ
MEGABITOWA BIZNES 12Mb* 12Mbps/12Mbps
129,15ZŁ
MEGABITOWA BIZNES 16Mb* 16Mbps/16Mbps
172,20ZŁ
MEGABITOWA BIZNES 20Mb** 20Mbps/20Mbps
215,25ZŁ
MEGABITOWA BIZNES 40Mb** 40Mbps/40Mbps
430,50ZŁ
MEGABITOWA BIZNES 60Mb** 60Mbps/60Mbps
645,75ZŁ
MEGABITOWA BIZNES 80Mb** 80Mbps/80Mbps
861,00ZŁ
2.1
Nieograniczony dostęp - w ramach Usługi, Abonent otrzymuje nieograniczony limit
transferu danych
2.2
Przyznanie ulgi stanowiącej różnicę w wysokości opłat aktywacyjnych i
instalacyjnych dla umowy zawartej na czas nieokreślony i na czas określony na warunkach
promocyjnych.
3. Kto może skorzystać z oferty ?
3.1
Z oferty może skorzystać każdy abonent, który w chwili ogłoszenia taryfy jest
abonentem sieci ARXNET posiadającym umowę na czas nieokreślony
3.2
Każdy kto nie jest jeszcze abonentem sieci ARXNET, czyli każdy nowy klient
3.3
Abonent sieci ARXNET posiadający umowę terminową, obowiązującą w chwili
ogłoszenia wejścia taryfy, pod warunkiem podpisania aneksu do Umowy o przedłużeniu jej
na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.
3.4
Abonent, u którego warunki techniczne pozwolą na uruchomienie nowej Usługi.
4. Warunki
4.1
W chwili przystępowania do promocji Abonent sieci ARXNET nie może posiadać
żadnych zaległości z tytułu należności wobec firmy ARXNET
4.2
Warunkiem do rozpoczęcia korzystania Abonenta z tej taryfy jest złożenie poprawnie
wypełnionego Oświadczenia,zawarcia Umowy i potwierdzenie możliwości technicznych
świadczenia Usługi przez Operatora czyli ARXNET.
4.3
Czas realizacji uruchomienia Usługi w taryfie zaczyna się od pierwszego dnia
miesiąca następującego po podpisaniu aneksu, tak aby uruchomienie usługi nastąpiło od
pełnego okresu rozliczeniowego.
4.4
W okresie trwania Umowy nie można zmieniać miejsca świadczenia Usługi
4.5
W trakcie trwania Umowy na czas określony możliwa jest bezpłatna zmiana opcji
Usługi na opcję o wyższych parametrach w zależności od możliwości technicznych łącza
abonenckiego na którym świadczona jest usługa. Zmiana opcji Usługi na opcję o niższych
parametrach nie jest możliwa.
4.6
Jak zamówić Usługę w taryfie „MEGABITOWA BIZNES 2018”? Aby zamówić
usługę należy złożyć poprawnie wypełnione oświadczenie Abonenta oraz podpisać umowę
o świadczenie usług telekomunikacyjnych wybierając jedną z usług na czas określony 24
miesięcy.
4.7
Przystąpienie do taryfy „MEGABITOWA BIZNES 2018”, może odbyć się z
wybraniem opcji dodatkowej czyli rezygnacji z otrzymywania faktur w formie
papierowej, np. za
pomocą poczty. Faktury będą wówczas wysyłane do Abonenta za
pomocą drogi elektronicznej, na wskazany przez Abonenta adres e-mail.
5. Dodatkowe warunki
5.1
ARXNET informuje, że termin płatności za Usługi to 10-ty dzień każdego miesiącaza dany miesiąc świadczenia Usługi.
5.2
W przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez ARXNET z winy
Abonenta przed upływem okresu, na jaki została zawarta lub okresu oznaczonego, na jaki
została przedłużona, ARXNET ma prawo żądać odszkodowania wynikającego z przyznanej
Abonentowi ulgi, której wysokość zostanie określona w aneksie do umowy, pomniejszonego
o jego proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
5.3
Jako winę Abonenta rozumiemy złamanie zasad poprawnego funkcjonowania sieci,
spowodowanie zakłóceń w sieci, itp. zgodnie z : „Regulaminem korzystania z usług
transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet świadczonych przez firmę ARXNET Joanna
Karabin z siedzibą w Kotuniu.
5.5
W przypadku wybrania każdej z opcji konieczne jest sprawdzenie warunków
technicznych, ustalenia czy posiadany przez Abonenta sprzęt pozwoli na uruchomienie
wybranej Usługi. Na podstawie sprawdzenia warunków technicznych pracownik ARXNET
poinformuje Abonenta o możliwościach uruchomienia Usługi. Jeśli wywiad techniczny
będzie negatywny to konieczne jest zakupienie nowego sprzętu abonenckiego, którego
specyfikację Abonent otrzyma podczas sprawdzenia.
6. Oznaczenie znaków dodatkowych-wyjaśnienie:
* przy nazwie usługi oznacza, że usługa jest zależna od możliwości technicznych, oraz
zewnętrzny adres IP będzie dodatkowo płatny 10,00zł netto miesięcznie
7. ** przy nazwie usługi oznacza,że zaleca się wykonanie łącza dedykowanego, usługa jest
zależna od możliwości technicznych, zewnętrzny adres IP otrzymuje się gratis, bez opłat
dodatkowych
8. Umowa zawierana jest na okres 24 miesięcy. Abonent w chwili jej zawarcia decyduje, czy
chce zachować dotychczasowe warunki i kontynuować umowę przez czas nieoznaczony i
uzyskać prawo jej wypowiedzenia w terminie miesięcznym, chce,żeby umowa wygasła
wraz z końcem okresu jej obowiązywania.
9. Taryfa obowiązuje do odwołania.
10. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.arxnet.com.pl i w siedzibie
firmy.
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminie taryfy „ MEGABITOWA BIZNES
2018 ” obowiązuje Regulamin korzystania z usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci
Internet świadczonych przez firmę ARXNET Joanna Karabin z siedzibą w Kotuniu oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.