ARXNET

Aktualności

Życzenia Boże Narodzenie

ŚWIATŁOWODY

ŚWIATŁOWODY!!!

W wyniku nawiązania współpracy pomiędzy firmą ARXNET, TERABIT a firmą STIMO.NET Sp. z o.o. weszła w życie nowa oferta światłowodowa. Budowa światłowodowej sieci trwa obecnie w miejscowościach Kotuń, Mrozy, Skórzec, Kałuszyn, Cegłów kolejne miejscowości w przygotowaniu.
Aktualna oferta jest dostępna na stronie stimo.net
Zgłoszenia można rejestrować przez stronę fiber.stimo.net

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH...

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ABONENTA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

 

Administratorem danych osobowych jest: ARXNET JOANNA KARABIN z siedzibą w Kotuniu (08-130) przy ulicy Żeliszewskiej 12 m 11, NIP: 821-231-10-80, REGON: 712558640, dalej zwany „ADO”.

Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, ARXNET JOANNA KARABIN z siedzibą w Kotuniu ( 08-130) przy ulicy Siedleckiej 5 lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, windykacyjne, drukujące faktury, z którym ADO zawarł stosowne umowy.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług telekomunikacyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Ma [ Pani/Pan ] prawo do:

- żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- wpływu na zakres przetwarzanych danych transmisyjnych [w przypadku abonentów telekomunikacyjnych],

Dane osobowe:

imiona i nazwiska;

imiona rodziców;

miejsce i data urodzenia;

adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;

numer ewidencyjny PESEL- w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość,a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej- numer paszportu lub karty pobytu;

zawarte w dokumentach potwierdzających możliwości wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przetwarzane są na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych: Dz. U.UE.L.2016.119.1).

NOWE TARYFY od dnia 01.02.2018

Od dnia 01.02.2018 wchodzą w życie nowe taryfy pod nazwą MEGABITOWA 2018 i MEGABITOWA BIZNES 2018.

Nowe prędkości - MEGABITOWA 2018
Promocja „ MEGABITOWA 2018 ” , obowiązująca od 01.02.2018, to oferta dotycząca dostępu do Internetu w technologii WIFI 2,4GHz i 5GHz świadczonego przez firmę ARXNET Joanna Karabin.

Usługa Prędkość do download/upload Abonament kwota brutto
MEGABITOWA 2018-5Mb* 5Mbps/3Mbps 29,99 zł
MEGABITOWA 2018-8Mb* 8Mbps/3Mbps 39,99 zł
MEGABITOWA 2018-12Mb* 12Mbps/3Mbps 59,99 zł
MEGABITOWA 2018-15Mb** 15Mbps/5Mbps 79,99 zł
MEGABITOWA 2018-18Mb** 18Mbps/5Mbps 99,99 zł
MEGABITOWA 2018-20Mb** 20Mbps/5Mbps 109,99 zł

 * Konieczne jest sprawdzenie warunków technicznych, w celu ustalenia czy posiadany przez Abonenta sprzęt pozwoli na uruchomienie wybranej Usługi

** Konieczne jest sprawdzenie warunków technicznych, w celu ustalenia czy posiadany przez Abonenta sprzęt pozwoli na uruchomienie wybranej Usługi, prawdopodobnie niezbędna wymiana sprzętu odbiorczego/routera WIFI, na urządzenia z portami LAN 1 Gbit.

CENNIK ŁĄCZ DLA FIRM, INSTYTUCJI MEGABITOWA BIZNES 2018
Opłata instalacyjna = cena sprzętu, podawana po dokonaniu sprawdzenia warunków montażu.
Cennik ważny od 1.02.2018r 

Usługa Prędkość do download/upload Abonament kwota netto Abonament kwota brutto
MEGABITOWA BIZNES 2018-8Mb* 8Mbps/8Mbps 70,00 zł 86,10 zł
MEGABITOWA BIZNES 2018-12Mb* 12Mbps/12Mbps 105,00 zł 129,15 zł
MEGABITOWA BIZNES 2018-16Mb* 16Mbps/16Mbps 140,00 zł 172,20 zł
MEGABITOWA BIZNES 2018-20Mb** 20Mbps/20Mbps 175,00 zł 215,25 zł
MEGABITOWA BIZNES 2018-40Mb** 40Mbps/40Mbps 350,00 zł 430,50 zł
MEGABITOWA BIZNES 2018-60Mb** 60Mbps/60Mbps 525,00 zł 645,75 zł
MEGABITOWA BIZNES 2018-80Mb** 80Mbps/80Mbps 700,00 zł  861,00 zł

Możliwość negocjacji indywidualnych prędkości oraz cen w zależności od zapotrzebowania danej firmy/instytucji.

*usługa zależna od możliwości technicznych, adres IP dodatkowo płatny 10,00zł netto
** zalecane łącze dedykowane, usługa zależna od możliwości technicznych, adres IP gratis

Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.